Darba drošība darbā, darba vadība un organizācija

Bizness

Darba drošība darbā ir droša darba procesa izveide darba vietā, kuras pamatā ir trīs galvenās pozīcijas:

- darbinieka veselības un dzīves prioritāte attiecībā uz viņa darba rezultātiem;

- atbilstība prasībām, attiecīgajiem standartiem un dokumentiem ražošanā;

- Veicināt darbinieku iesaistīšanos ražošanas drošības kultūrā.

Darba aizsardzība rūpniecībā paredzjuridisko, organizatorisko, sociālo, ekonomisko, zinātnisko, tehnisko, medicīnisko, sanitāro un profilaktisko pasākumu sagatavošana, apstiprināšana un īstenošana ar mērķi saglabāt darba ņēmēja dzīvi, viņa veselību un spēju strādāt.

Darba aizsardzības vadība un organizācija

Darba drošības vadība uzņēmumā irUzņēmuma vadības sistēmas neatņemama sastāvdaļa, kas veicina piesardzību pret nelaimes gadījumiem (arodslimības) un sastāv no savstarpēji saistītu darbību kopuma, kuru mērķis ir ievērot likumu prasības darbinieku veselības un dzīves aizsardzības jomā.

Vadības galvenais mērķis ir radītnepieciešamie nosacījumi darbinieku apzinātai attieksmei pret drošību, esošo mehānismu uzlabošana un jaunu mehānismu ieviešana darba aizsardzības vadībā.

Amatpersonu mijiedarbības līmenis,kuri piedalās valdībā, ir noteikts darba aprakstā, pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem direktoriju kvalifikācijas izslēdzot funkciju pārklāšanos, nepārprotamu iesniegumu, skaidru definīciju pienākumu un atbildības, kā arī delegāciju iestāde.

Darba drošība, uzdevumi un funkcijas

Darba aizsardzības darba ieviešanas pasākumu izstrāde un ieviešana uzņēmumā ir vērsta uz to, lai nodrošinātu:

- droši, veselīgi un atbilstoši darba apstākļi;

- uzturēt atbilstošu ražošanas iekārtu, iekārtu, inženiertīklu un ēku drošu stāvokli;

- drošu tehnoloģisko procesu veikšana;

- personāla aizsardzības aprīkojums;

- katra darbinieka apmācības organizēšana drošos tehnoloģisko procesu pārvaldības veidos;

- darba aizsardzības propaganda;

- darbības nosacījumu uzskaite, analīze un novērtēšana;

- obligātā personāla apdrošināšana;

- optimālie darba un atpūtas režīmi;

- sanitārie un sadzīves pakalpojumi;

- personāla medicīniskās un profilaktiskās apkopes organizēšana.

Darba aizsardzības organizēšana

Šis process ietver darba aizsardzības uzskaiti, kontroli, novērtēšanu un analīzi visos ražošanas posmos.

Katram uzņēmumam ir jāplāno un jāfinansē darbības un aktivitātes darba drošības uzlabošanā un drošības un darba vides uzlabošanā.

Svarīga loma ir arī apmācību centru nodrošināšanā ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, mācību programmām un kvalitatīvu profesionālo apmācību un darbinieku pārkvalificēšanu.

Darba aizsardzība darbā un atbildība par pārkāpumiem

Par darba aizsardzības likumu pārkāpumiem - izglītībašķēršļi ierēdņu un arodbiedrību pārstāvju darbībai, vainīgie ir atbildīgi saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Atbildība par katru nelaimes gadījumu unarodslimību, kas radusies darbā, sedz ierēdņi, kuri nav ievērojuši rūpnieciskās higiēnas noteikumus un kuri nav veikuši atbilstošus pasākumus, lai novērstu gadījumus, kad noticis saindēšanās ar darbu un nelaimes gadījumi, kā arī personas, kas tieši pārkāpj noteikumus.