Izglītība pedagoģijā

Izglītība:
Notiek ielāde ...

Izglītība pedagoģijā ir sociālanosacīts process, kas nepieciešams, lai reproducētu cilvēku kā personu, kas ir gatava iesaistīties sabiedriskās attiecībās. Tādēļ visas pedagoģiskās mācīšanas metodes ir vērstas uz cilvēka veidošanu, kas atbilst sabiedrības pamatprasībām.

Pedagoģijas izglītība tiek organizēta kā processstudenta un skolotāja mijiedarbība, kuras rezultāts ir studenta noteiktu prasmju, zināšanu un prasmju veidošana, pamatojoties uz viņa paša darbību. Savukārt skolotājs rada nosacījumus praktikanta darbībai, kontrolē, vada, sniedz nepieciešamo informāciju un līdzekļus.

Izglītība pedagoģijā ir vērsta uz veidošanustudentu spēja pašnodarbinātībai. Par šo un organizēja mērķtiecīgu procesu mācīšanas un mācīšanās aktivitāšu apgūt zināšanas studentu, attīstību, radošo spēju, tikumiskai, estētiskai un skatu perspektīvas.

Mācību procesu raksturoīpašības kā divpusējs raksturs, skolotāja norādījumi, studentu un audzēkņu kopīga darbība, integritāte un vienotība, sistemātiska organizācija, studējošo vecuma likumu ievērošana, konsekventa vadība, studentu attīstības vadīšana un audzināšana.

Uzdevumi, kas tiek atrisināti pedagoģijā,ir: apmācāmo izglītošanas un izziņas aktivitātes stimulēšana; atmiņas, domāšanas, radošo spēju attīstība; apgūto prasmju un iemaņu uzlabošana; zinātnisko zināšanu un prasmju apguves pasākumu organizēšana; morālās un estētiskās kultūras un zinātniskā pasaules uzskatu attīstība.

Viss mācību process balstās uz metodēmapmācība, kas nozīmē pedagogu un praktikantu savstarpēji saistītu darbību veidus, kuru mērķis ir risināt uzdevumu kopumu mācību procesā. Mācību metodes tiek klasificētas pēc dažādiem kritērijiem.

Daži autori (E. Perovskis, E.Golants) dala tos atkarībā no uztveres būtības un informācijas nodošanas pasīvā uztveres avota (lekcija, paskaidrojums, stāsts, demonstrēšana) un aktīvas (darbs ar vizuāliem avotiem, laboratorijas darbs). Citi (M. Danilovs, B. Esipovs). Klasificēt tos atbilstoši didaktiskajam uzdevumam: zināšanu apgūšanai; zināšanu pielietošana; prasmju, iemaņu veidošana; piestiprināšana; radoša darbība; zināšanu un prasmju pārbaude.

M. Skatkin, I.Lerners dalās metodes pēc izziņas darbības veida, izceļot paskaidrojoši-ilustratīvi; problēmas izklāsts; reproduktīvā; daļēja meklēšana; pētniecība. Vēl viena metodistu grupa, kuru vada Y. Babansky, identificē šādas grupas kā kognitīvās aktivitātes organizēšanas metodes (reproduktīvā, vizuālā, verbālā, praktiskā un problēmu meklēšana); interese par izglītību; kontrolē mācību pasākumu efektivitāti. Ir arī citas klasifikācijas. Mūsdienu pedagoģiskās apmācības tehnoloģijas, kā likums, balstās uz dažādu pieeju apvienojumu, balstoties uz vispiemērotākajiem katram mācību posmam.

Šodien mācību pamatlikumi ir šādi.

  1. Apmācība ir četrpusīgs process, kurā mērķi, mācību un mācīšanās puse, izglītības process ir savstarpēji saistīti.
  2. Pedagoģiskās harmonijas likums nozīmē visu to īpašību pareizu kombināciju: saturu, formas, līdzekļus, metodes, vadības organizāciju.
  3. Izglītība nes persona, kas izstrādā to pilnībā.

Galvenie mācīšanās aksiomi ir tie. Lai tas būtu efektīvs, studentam vienmēr jābūt aktīvākam par skolotāju. Obligātā daļa no visām mācībām ir atkārtošanās. Studentiem vajadzētu mācīties, aktīvi palīdzot viens otram apgūt zināšanas, jo viņi paši labāk izprot viņu būtību.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...