Socioloģijas un politikas zinātnes pamati kā mūsdienu zinātnes

Izglītība:
Notiek ielāde ...

Pirmo reizi terminu "socioloģija" ieviesa Auguste Comte,Franču zinātnieks. Socioloģija kā objekts studē sabiedrību, indivīdus tajā, kā arī to savstarpējo attiecību veidošanas principus. Socioloģijas uzdevums ir sociālo problēmu izskaidrojums un praktiskais risinājums sabiedrībā.

Studē politiskās attiecības jebkurā sabiedrībāpolitiskā zinātne. Politikas zinātnes priekšmetā izpētīto jautājumu sfēra ietver jebkuras politiskās sistēmas galveno sastāvdaļu - valsts, dažādu sabiedrisko organizāciju un politisko partiju lomas un korelācijas analīzi.

Socioloģijas un politikas zinātnes pamati, kā subjekti,izpētot sabiedrības funkcionēšanas pamatproblēmas, ļauj mums uzskatīt sabiedrību par vienotu sociāli kulturālu un politisku organizāciju; dot iespēju izprast sabiedrisko attiecību attīstības modeļus sabiedrībā, kas ir nedalāmi saistīti ar sociāli politisko regulējumu; ļauj mums izpētīt likumus, kas nosaka attiecību attīstību starp indivīdu un sabiedrību, kā arī dod iespēju analizēt sociālās struktūras un attiecību būtību starp šīs struktūras elementiem.

Politikas zinātnes kā zinātnes veidošanās dodspēja regulēt sociāli politiskās attiecības un visu savstarpēji saistīto problēmu kompleksu, kas veido demokrātijas jēdzienu; ļauj izpētīt valstu ārpolitikas principus, kā arī dažādu politisko spēku attīstību valstī un to ietekmi uz valsts starptautisko attiecību būtību.

Ņemot vērā socioloģijas un politikas zinātnes pamativar apgalvot, ka šīs divas modernās sabiedrības funkcionēšanas jomas var ņemt vērā tikai to izpausmju kopumā. Politiskās attiecības (iekšējā un ārējā) var analizēt tikai saistībā ar sociālo attiecību kopumu, uz kuru var attiecināt ekonomiskās, sociālās un ideoloģiskās attiecības.

Politikas zinātnes struktūra kā zinātne par politikas izstrādes likumiem, apvieno vairākus virzienus un atspoguļo šādas zinātnes:

- politiskā filozofija. Šajā sadaļā definēti ideju pamatprincipi par politikas vietu un lomu sabiedrisko attiecību sistēmā. Politiskā filozofija definē principus noteiktu politiskās zinātnes fundamentālo momentu veidošanai (aparāts, kas definē politikas jēdzienus un kategorijas).

- politiskās domas vēsture: objekts, kas izskata ideju evolūcijas posmus par valsts dzīvi tās politikas aspektā, kā arī dažādu laikmetu politiskās dzīves komponenšu izpēte.

- Politiskā socioloģija ir aļoti plaša izpēte par politiskiem notikumiem, parādībām un procesiem, kuru pamatā ir empīrisko datu vākšana un analīze. Socioloģijas un politikas zinātnes pamati, kā zinātne, ļauj sintezēt zināšanas par dažādiem sabiedrības attīstības aspektiem vienotajā zinātnē.

- politiskā psiholoģija - zinātne, kas mācāsindivīda politiskā uzvedība sabiedrībā, kā arī viņa motivācija. Īpaša interese par šo zinātnes nozari ir masu politiskās uzvedības izpēte.

- Politiskā antropoloģija māca cilvēku,kurš (jebkurā formā) nodarbojas ar politisko darbību. Šī zināšanu joma studē fona, motivācija, apstākļus ieraksta cilvēku iekļaušanos politiskajā sfērā, faktors pašlabums politiskajās attiecībās, kā arī nosaka "pēdas" cilvēka faktors un cilvēku politikā.

Uzziniet pamatus socioloģijas un politikas zinātnē ar pašreizējiem notikumiem politiskajā un sociālajā dzīvē valsts, var secināt, ka šīs zinātnes ir pastāvīgu attīstību un dinamiku.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...