Personības un sabiedrības socioloģija

Izglītība:
Notiek ielāde ...

Cilvēka personība tiek detalizēti pētīta arizmantojot dažādas humanitārās zinātnes, bet īpaša uzmanība tiek pievērsta personības un socioloģijas socioloģijas jēdzieniem. Tajā galvenā uzmanība, īpaši indivīda problēmas pētījumā, attiecas uz sociālajiem cēloņiem, kas ietekmē cilvēka uzvedību. Socioloģijas pamatkoncepcija, kas apzīmē personas attīstības procesu, ir socializācijas jēdziens.

Socioloģijas personības un sabiedrības izpēteuzskata, ka viss process, kurā persona absorbē sociālās zināšanas un pieredzi, noteikumus un uzvedības normas. Šī procesa rezultātā cilvēks jau kļūst par pilntiesīgu sabiedrības locekli. Parasti personības socializācijas procesā var izšķirt divus posmus: primārā socializācija ir process no cilvēka dzimšanas brīža līdz novecojušās personības veidošanai. Sekundārā socializācija parasti notiek, ja notiek jau izveidotas personības izmaiņas un pārstrukturēšana.

Ja jūs pievērsties personības jēdzienam, varat to izdarītLai redzētu, ka parastajā runā tas ir identisks cilvēka jēdzienam, šie divi jēdzieni ir izmantoti kā sinonīmi vairāk nekā divus tūkstošus gadu. Socioloģijā termins cilvēks nozīmē personu kā atsevišķu sabiedrības vienību, kas tiek ņemts vērā sociālajā aspektā.

Tas jau ir cilvēka sociālo īpašību kopienakas ir sociālās attīstības produkts. Šī persona ir iekļauta sociālo attiecību sistēmā, izmantojot saziņu un aktīvo materiālo darbību. Cilvēka dzīves un darbības procesā mūsdienu sabiedrībā pastāv pastāvīga vajadzība pēc indivīda sekundārās socializācijas. Ņemot vērā personību un sabiedrību, socioloģija secina, ka sociālais statuss var mainīties daudzkārt, jo persona iegūst papildu zināšanas un prasmes.

Faktiski sabiedrība ir cilvēkamkas apvieno daudzus dažādus sociālos faktorus, kas ietekmē personības veidošanu un tās uzvedību. Socioloģija uzskata šādu lielisku sociālo vidi kā pasaules sabiedrību kā dažādu personību mijiedarbību pasaules mērogā. No visa jēdziena sociālās vides var atšķirt makro vide - tas ir sociālais darba dalījums un sabiedrības sociālā struktūra, kas izriet no šī sadalījuma būtības, izglītības un audzināšanas sistēmas sabiedrībā utt.

Papildus tam ir mikropavide - tā ir skola,ģimene, darba kolektīvs. Apstrādāt abi mijiedarbojas ar katra indivīda un sabiedrības sociālā zinātne definē savstarpēji. No vienas puses, cilvēka vides un sociālās sistēmas ietekme uz viņu, un, no otras puses, cilvēki ar savu aktīvo darbību un spēj mainīt dzīves vidi un sociālo vidi, kurā tā atrodas.

Šīs mijiedarbības procesāattiecības, kuras sauc par sociālajām. Šīs attiecības ir stabila un precīza saziņas sistēma starp dažādām personām, kas veidojas konkrētās sabiedrības apstākļos viņu savstarpējās mijiedarbības procesā. Būtībā šīs ir attiecības, kas veidojas starp cilvēkiem, kas atrodas dažādās sociālajās grupās.

Viss, ko mēs darām, ir rezultātssociālās attiecības un jebkura no mūsu darbībām tiek samazināta līdz šo attiecību veidošanai un atveidošanai. Ja kāds varētu kaut ko gūt panākumus, tas nozīmē, ka vispirms viņam ir izdevies veidot attiecības ar citiem cilvēkiem. Tāpēc attiecības starp indivīdu un sabiedrību tiek uzskatītas ne tikai par sabiedrības darbību, bet arī par indivīda darbību, kas noteiktos sociālajos apstākļos atbilst viņa vajadzībām un tajā pašā laikā sasniedz noteiktus personiskos mērķus.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...