Darba attiecības

Izglītība:
Notiek ielāde ...

Darba attiecības ir pēcdarba līguma pusēm un sociālajām un darba tiesiskajām attiecībām, kuras reglamentē attiecīgie tiesību akti, saskaņā ar kuriem darbinieks apņemas veikt darba funkcijas, un darba devējs - lai nodrošinātu darbu un maksātu par to, lai nodrošinātu darba apstākļu drošību.

Darba attiecību saturs - savstarpējās tiesības un pienākumi, kas noteikti darba līgumā, kā arī likumā noteiktā valsts.

Darba attiecību pazīmes:

1. Darbinieks personīgi piedalās darba devēja ražošanas darbībās un nevar uzticēt darbu citām personām. Savukārt darba devējam nav tiesību nomainīt darbinieku ar citu.

2. Darbinieks veic darbu noteiktā specialitātē vai līgumā noteiktajā amatā.

3. Veicot darba funkcijas, darbiniekam ir jāievēro organizācijas iekšējais darba likums.

4. Darba attiecībām ir atlīdzināms raksturs, darbiniekiem maksā viņu algas.

5. Katra līguma puse jebkurā laikā var pārtraukt tiesiskās attiecības.

To rašanās bāze ir darba līguma noslēgšana.

Darba attiecību priekšmeti - darbinieks undarba devējs. Pirmais ir fiziska persona, kurai ir darba tiesībspējas (tas ir, spēja iegūt tiesības un pienākumus darba jomā un veikt tās ar savām darbībām), kas ir darba attiecībās ar darba devēju. Otrais var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Darba attiecību subjekti var būt:

 • darbinieki - pilsoņi, arī ārvalstīs;
 • darba devēji - dažādas iestādes, organizācijas, uzņēmumi, firmas utt .;
 • darba kolektīvi;
 • arodbiedrību komitejas un citas darbinieku pilnvarotas vēlēšanas;
 • sociālie partneri, kurus pārstāv federālo, reģionālo, nozaru un republikāņu līmeņa darba devēju asociāciju pārstāvji, arodbiedrības un izpildinstitūcijas;
 • tiesībaizsardzības iestādes - darba arbitrāža, samierināšanas komisija, tiesa;
 • darba devējs ir pilsonis vai sabiedriskā organizācija, kas pieņēmusi darbinieku savā amatā.

Saskaņā ar tiesiskajām attiecībām darba pasaulē saprot noteiktu darbu veikšanu atbilstoši kvalifikācijai, specialitātei vai amatam.

Ir darba attiecību veidi:

 • Saistībā ar nodarbinātības un nodarbinātības nodrošināšanu ar noteiktu darba devēju;
 • starp darba devēju un darba ņēmēju;
 • starp darba kolektīvu un tā pārstāvjiem ar darba devēju;
 • sociālajām un partnerattiecībām koplīgumu veikšanā un noslēgšanā, līgumos nozaru, teritoriālā, federālā, reģionālā un profesionālā līmenī;
 • darba attiecības profesionālai attīstībai, personāla apmācībai un pārkvalifikācijai;
 • kontrolēt un uzraudzīt atbilstību darba aizsardzības un darba likumiem;
 • par arodbiedrību un paša darbinieka līdzdalību darba apstākļu noteikšanā, darba tiesību piemērošanu likumā noteiktajos gadījumos;
 • procesuālās darba attiecības kolektīvo un individuālo strīdu risināšanā;
 • par atbildību saistībā ar nodarīto kaitējumu.

Ir arī citas klasifikācijas. Tātad darba tiesiskās attiecības ir sadalītas: pamata, pavadošas un aizsargājamas. Pirmais rodas saistībā ar darba īstenošanu, otrais saistībā ar nodarbinātību, arodbiedrību darbība, personāla apmācība utt., Bet vēl citi - darba strīdos, obligātā sociālā apdrošināšana, materiālā atbildība.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...