Strīdu izšķiršana šķīrējtiesā

Likums
Notiek ielāde ...

Strīdu izšķiršana šķīrējtiesā sākas arprasības pieteikums. To paraksta prasītājs vai viņa pārstāvis. Pēc valsts nodevas maksājuma pieteikums tiek iesniegts šķīrējtiesā. Lietas jāapsver, un lēmumi jāpieņem ne vēlāk kā divus mēnešus pēc prasības pieteikuma saņemšanas.

Tiek sagatavots izmēģinājumsatbilstošo definīciju. Tajā tiesnesis nosaka darbības, kas bija pirms sagatavošanas, tiesvedības iecelšanas, kā arī procesa laiku un vietu.

Sagatavošanas laikā tiek izskatīts jautājums par trešās personas vai cita atbildētāja uzaicināšanu. Puses var lūgt iesniegt pierādījumus vai dokumentus.

Prasības pieteikums jāformulē atbilstošitādējādi iekļaujot visus vajadzīgos rekvizītus, kas ir noteikti APC 102. pantā. Turklāt pieteikumā var norādīt jebkādu citu informāciju, kas pamato prasības. Vienā gadījumā ir atļauts norādīt vairākas savstarpēji saistītas prasības.

Pieteikuma iesniegšana likumdošanas periodā ir ierobežojumu statūtu ievērošana.

Atbilstoši agrārās un rūpnieciskā kompleksa 89. pantamstrīdi šķīrējtiesā ietver tiesas izdevumu segšanu. Izmaksu summa ietver valsts nodevu un izmaksas pārskatīšanas procesā. Šīs izmaksas radušās pusei, kas apgalvo prasījumus, vai arī ieinteresētās puses tajās pašās daļās, ja tās vienlaikus piemēro.

Strīdu izšķiršana šķīrējtiesā notiek 3 tiesnešu sastāvā (izņemot tiesvedību, kuras lēmums pieņemts vienīgi). Visi amatpersonas ir vienlīdzīgas lēmumu pieņemšanā.

Strīdu izšķiršana šķīrējtiesā ir saistīta arpušu vienošanās. Šajā gadījumā saskaņā ar vienošanos tiek pieņemts lēmums, ja tas nepārkāpj trešo personu intereses un tiesības un nav pretrunā ar likumu.

Strīdu izšķiršana šķīrējtiesāparedz vienošanās noslēgšanu. Tās reģistrācija notiek rakstveidā. Izlīguma noslēgšanas gadījumā tiek izstrādāta atbilstoša definīcija. Tiesa nolēmumā norāda procesa izbeigšanu.

Sanāksmē pieņemtais lēmums, ja tas netiek pārsūdzēts, stājas spēkā mēnesī.

Tiesas sēdē irpriekšsēdētājs. Tas sniedz ārkārtīgi pilnīgu precizējumu par visiem konflikta apstākļiem, kā arī visu pušu pienākumu un tiesību saglabāšanu. Šim nolūkam tiesnesis nosaka noklausīšanās kārtību, paskaidro pienākumus un tiesības dalībniekiem. Turklāt pilnvarotā persona piedalās pušu tiesību īstenošanas procesā, kā arī veic pasākumus, lai sapulcē izveidotu nepieciešamo rīkojumu.

Pārskatīšana notiek, piedalotiesieinteresētās personas, citas personas un pārstāvji. Sanāksmē tiek uzklausīts prasītājs un atbildētājs vai citi pārstāvji, eksperti un citas personas, kas piedalās tiesas sēdē. Tādējādi tiek sniegta palīdzība, lai panāktu pušu vienošanos. Sanāksmē tiek glabāts protokols.

Pēc lietas izskatīšanas pabeigšanas priekšsēdētājs pieņem lēmumu. Amatpersonai ir tiesības deklarēt tikai operatīvo daļu.

Pieņemot lēmumu, tiesai ir tiesības atsauktprasības apmērs, dažos gadījumos samazināt sodanaudas apmēru (soda naudas, soda naudas), kas jāaprēķina pēc uzņēmēja pilsonības vai organizācijas, kura pārkāpusi attiecīgās puses pienākumus. Turklāt tas var arī kavēt vai aizkavēt lēmuma izpildi.

Kā liecina prakse, šodien nodokļu strīdi šķīrējtiesās tiek uzskatīti par visplašāk izplatītajiem juridiskajiem konfliktiem.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...