Darbinieku darba tiesību aizsardzība

Likums
Notiek ielāde ...

Krievijas Federācijā ikviens pilsonis spēj aizsargāt savas tiesības ar visiem līdzekļiem, kas nav pretrunā ar likumu. Tie ir uzskaitīti Darba kodeksā.

352. pants attiecas uz šādiem veidiem, kā aizsargāt darba ņēmēju tiesības:

- neatkarīga aizsardzība;

- arodbiedrību darba ņēmēju tiesību aizsardzība;

- piesakoties tiesā aizsardzībai;

- valsts kontrole un uzraudzība, lai nodrošinātu atbilstību likumam.

Ne mazāk svarīga loma darba ņēmēju aizsardzībā irarodbiedrības. Šīs asociācijas ir izveidotas tieši šim nolūkam. Profesionālo arodbiedrību darba tiesību aizsardzība tiek veikta, uzraugot, ka darba devēji nepārkāpj darba likumus.

Šīs asociācijas darbojas ar savu iestāžu (arodbiedrību komiteju) palīdzību, darba inspekcijām un uzticamiem darba aizsardzības darbiniekiem.

Atļautā arodbiedrības komiteja, kas pēc tam apsvērs darba aizsardzības jautājumus, parasti izvēlas visu organizācijas darbinieku kopsapulcei.

Bet darba inspekcijas tiek radītas gan Krievijas līmenī, gan reģionālajā un teritoriālajā līmenī.

Galvenais mērķis ir darba ņēmēju tiesību aizsardzībaradīšana tādām organizācijām, arodbiedrībām. Tādēļ pilnvaras darba inspektoriem ļāva viņiem brīvi apmeklēt uzņēmumus, kas ir darba arodbiedrību biedru (un viņu īpašumā nav svarīgi), lai pārbaudītu, vai tur ir ievēroti tiesību akti par darba standartiem vai nosacījumiem nolīgumos un līgumos, ko iepriekšējā palaist parakstīti.

Darba inspektori, kuru labā ir atļauti darbinieku darba tiesību aizsardzība:

- kontrolēt, vai darba devējs ievēro darba tiesību normas;

- patstāvīgi pārbaudīt apstākļus, kādos strādājošie strādā, kā arī nosacījumus viņu drošībai;

- piedalīties ražošanā notikušo negadījumu izmeklēšanā un prof. slimības;

- saņemt no vadītājiem informāciju par to, kādos apstākļos viņi šajā organizācijā radīja pilnas slodzes darbu;

- inspektoru pilnvaras ietver darbinieku darba tiesību aizsardzību attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar viņu darba laikā nodarīto kaitējumu viņu veselībai;

- pieprasīt darba devējiem apturēt darbu, ja viņi apdraud darbinieku dzīvību un veselību;

- pēc darba likumdošanas pārkāpumu atklāšanas pieprasīt darba devējam tos novērst;

- pārbaudīt, vai darba devējs ievēro saistības attiecībā uz aizsardzību un apstākļiem, kas paredzēts koplīgumā vai līgumā darba;

- ieviest komisiju kā neatkarīgus ekspertus, pārbaudot ražošanas līdzekļus pirms to nodošanas ekspluatācijā;

- piedalīties strīdu risināšanā, kas saistīti ar to, ka darba devējs ir pārkāpis darba koplīgumā noteiktās normas un darba apstākļus;

- piedalīties tiesību aktu un likumu izstrādē, kuros ietverta darba tiesību definīcija;

- piedalīties tiesību aktos pakļauto tiesību aktu izstrādē un saistībā ar darba aizsardzību, kā arī koordinēt tos saskaņā ar Krievijas Federācijas valdības noteikto kārtību;

- pieprasīt attiecīgajām iestādēm nodrošināt, ka personas, kas pārkāpj darba likumdošanu vai slēpjas nelaimes gadījumus darbā, ir atbildīgas.

Izpildot iepriekš minētās pilnvaras,Darba inspekcijas cieši sadarbojas ar valsts institūcijām, kas uzrauga un kontrolē stingru darba tiesību ievērošanu.

Katra darba devēja pienākums ir radīt apstākļus, lai arodbiedrības varētu pastāvēt un darboties (arī cilvēka darba aizsardzībā).

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...