Tiesību veidi

Likums
Notiek ielāde ...

Tiesību veidi - juridiskie juridiskie elementisistēmas, no kurām katra ir noteikto tiesību normu kopums, kas regulē esošās sociālās attiecības. Visas sugas ir saistītas, neskatoties uz nozīmīguma un struktūras atšķirībām. Jauna veida likumu rašanās ir valsts sociāli politisko pārmaiņu dabiska sekas, jo esošo attiecību sarežģītība sabiedrībā prasa jaunu tiesisko un sociālo regulatoru veidošanos.

Krievijas tiesību sistēmā galvenās tiesību jomasir valsts, administratīvās, civilās un krimināltiesības. Tomēr ir arī citas vienlīdz nozīmīgas sugas, kuras var uzskatīt neatkarīgi un neatkarīgi no iepriekšminētā. Starp tiem - nodokļu, banku, muitas, vides tiesību un citi.

Tiesību sistēmā ir izceltas procesuālās un materiālās tiesības, kuras var vispārināt arī ar jēdzienu "tiesību nozaru veidi".

Tātad materiālās tiesību normas ir iespējams veiktdarba, konstitucionālo, civilo, darba un noziedznieku. Tie satur normas, kas nostiprina tiesību subjektu uzvedības vispārējos principus un veidojas ar materiālo tiesību normu palīdzību. Pēdējā formulē tiesisko attiecību sastāvu un raksturo priekšmetu pienākumus un tiesības.

Procesuālo tiesību veidi ir tie, kasir vadības raksturs un reglamentē tiesību un pienākumu īstenošanas kārtību. Procesuālo tiesību normas nosaka procesā iesaistīto priekšmetu loku, uzskaitīt to pienākumus un tiesības, nosaka noteiktu procesuālo pasākumu īstenošanas termiņus un tā tālāk. Procesuālie likumi ietver civilprocesa likumu, krimināltiesisko un šķīrējtiesas procesuālo likumu.

Tiesību pamatīpašības un to īpašības

Konstitucionālie likumi regulē attiecības,kas parasti rodas, lai veiksmīgi konsolidētu konstitucionālo kārtību, izveidotu valsts institūcijas, stiprinātu pilsoņu tiesības un brīvības, noteiktu viņu juridisko statusu un citus pasākumus. Galvenā metode ir komponentu noteikšanas metode. Avoti: konstitūcija, federālie konstitucionālie likumi, virkne pamata federālo likumu.

Administratīvo tiesību priekšmets irsabiedriskās attiecības, kas rodas valsts pārvaldes īstenošanā. Šāda veida tiesību īpatnība ir tā, ka tās normas lielākā mērā reglamentē izpildvaras darbība. Metodes: jauda un iesniegšana, obligāta. Avoti: Administratīvo pārkāpumu kodekss, likumi "Par ieročiem" un "Par policiju".

Krimināltiesības attiecas uz sabiedriskām attiecībām, kas saistītas ar noziegumu izdarīšanu. Galvenā metode ir obligāts, krimināltiesību avots - Kriminālkodekss.

Savukārt, regulē finanšu tiesībasmonetārās attiecības, banku operācijas, kā arī dažādu nodevu un nodokļu iekasēšana. Galvenā metode ir arī imperatīvā metode. Galvenie avoti ir Nodokļu kodekss, Likums par budžetu, Par bankām un banku darbību un citi.

Civillikuma priekšmets - personiskā mantavai ar īpašumu nesaistītas attiecības, kuru pamatā ir dalībnieku vienlīdzība, gribas neatkarība un īpašuma neatkarība. Šajā likumā dominējošā metode tiek dēvēta par dispozitivitāti, un galvenais avots ir Civilkodekss. Civiltiesību veidi ietver dažādas šā virziena filiāles un ir atkarīgi no konkrētā veida civiliedzīvotāju nodarījumiem un to risināšanas paņēmieniem.

Citi tiesību veidi (galvenie): ģimenei (priekšmets - personiskās attiecības, kas rodas saistībā ar radniecību), darbaspēka (iesaistīti sabiedriskajās attiecībās, kas rodas darba tirgū), kriminālprocesā (priekšmets - attiecības ar kriminālprocesu) un civilprocesa (attiecību lietās civilā procedūra).

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...