Darba līguma jēdziens

Likums
Notiek ielāde ...

Darba līguma jēdziens ir noteikts Krievijas Federācijas Darba kodeksā. Būtībā tā ir vienošanās, kuras noslēgšanu veic darbinieks, kā arī darba devējs. Tajā pašā laikā abām pusēm ir savstarpēji saistīti pienākumi un tiesības. Darbinieks paziņo par noteiktu funkciju uzņemšanos. Tie attiecas uz dažādu darbību veikšanu atbilstoši viņam pieejamai specialitātei un atbilst viņa kvalifikācijas līmenim. Savukārt otra puse - darba devējs apņemas maksāt materiālo atalgojumu par darbu un radīt apstākļus, kas atbilst Krievijas Federācijas tiesiskajiem un normatīvajiem aktiem.

Darba līguma jēdziens ietver darbinieku sociālo pabalstu nodrošināšanu. Šajā ziņā darbinieks ir vairāk pieņemams nekā civillikuma līgums.

Galvenie jautājumi, kuru iekļaušana līguma dokumentā tiek uzskatīts par nepieciešamu tā likumīguma likumīgumu:

- pilns vārds darbinieks un darba devējs;

- dokumentu, kas apliecina abu pušu identitāti, dati;

- TIN (darba devējiem);

- datums, kā arī līguma noslēgšanas vieta.

Darba līguma jēdziens nozīmē, ka darba devējam ir jāuzliek vairāki pienākumi. Tajos ietilpst:

- darba nodrošināšana atbilstoši nosacītajām darba funkcijām;

- darba nodrošināšana ar nosacījumiem, kas paredzēti Krievijas Federācijas Darba kodeksā, kā arī citos normatīvajos aktos;

- atbilstība darba samaksas noteikumiem un summām.

Darba līguma jēdziens uzliek darbiniekam noteiktus pienākumus. Tie ir:

- personiskā līdzdalība viņu profesionālās darbības veikšanā;

- Atbilstība iekšējiem noteikumiem, kas attiecas uz uzņēmumu.

Visas šīs normas ir noteiktas LC RF 53.pantā.

Darba līguma noslēgšana ir pabeigta 2007rakstisks formāts divos eksemplāros - viens katram parakstītājam. Pastāv darba līgums par priekšrocību, kāda tam ir salīdzinājumā ar citām darbībām. Visas nepieciešamās darba devēja un darba ņēmēja tiesības un pienākumi ir apstiprināti un aprakstīti vienā dokumentā, kas abām pusēm ir galvenais. Šajā sakarā daudz vieglāk ir salīdzināt nolīguma noteikumus ar normatīvajiem tiesību aktiem darba strīdu gadījumā.

Darba līguma jēdziens un nozīme kļūst parsvarīgāk, ja tiek ņemti vērā visi būtiskie nosacījumi. Tajā pašā laikā līgumā noteikti jāiekļauj to sastāvs, ko apstiprina spēkā esošie tiesību akti.

Būtiskie līguma noteikumi, bez kuriem tā secinājums nav iespējams, ir šādi:

- pilns vārds darbinieks un darba devējs (vai tā nosaukums juridiskām personām);

- norāde par struktūrvienību un darba vietu;

- datums, no kura darbinieks sāks pildīt savus darba pienākumus;

- profesijas nosaukums, specialitāte un amats ar kvalifikācijas raksturojuma specifikāciju, kas piešķirta saskaņā ar personāla sarakstu;

- pienākumi, kā arī darbinieka un darba devēja tiesības;

- darba vietā esošo apstākļu raksturojums, kā arī kompensācijas maksājumi un pabalsti, kas tiek maksāti kaitīgu un bīstamu faktoru gadījumā ražošanas procesā;

- atpūtas laika režīms un intervāli, kas paredzēti atpūtai;

- nosacījumi, kas tiek piemēroti atalgojuma aprēķināšanai, pamatojoties uz profesionālās darbības rezultātiem;

- sociālo pabalstu nosacījumi un veidi, kuru garantija ir darba līgums.

Akta noteikumi starp darbinieku un darba devējujāmaina tikai ar savstarpēju vienošanos, kas ir noteikta rakstiski. Periods, kurā spēkā esošie darba līgumi ir spēkā, var tikt ierobežots līdz piecu gadu laikposmam. Ir atļauts parakstīt neierobežotas vienošanās.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...