Lauksaimniecības zeme: pārdošana, noma, pārcelšana uz IZhS, vērtība, nodokļi, atļautā izmantošana un būvniecība

Likums
Notiek ielāde ...

Lauksaimniecības zeme ir vissvarīgākā no visām zemes fonda kategorijām, jo ​​tajā ietilpst visvērtīgākā produktīvā zeme.

Noteikumi saskaņā ar tiesību aktiem

lauksaimniecības zeme

Tiesību akti nosaka noteiktuto īpašību un normu saraksts, kas reglamentē šādu zemju aizsardzību, zemes piešķiršanas un atņemšanas procedūra no šīs zemes kategorijas, pārdošanas darījumu ar šādām zemēm īstenošana utt. Šis virziens ir ļoti populārs un turpina būt saistīts ar ilgu laiku.

Lauksaimniecības zemes likumdošanas definīcija

Saskaņā ar likumdošanas definīciju, Art. Krievijas Federācijas zemes kodeksa 22. Pants, zemes izmantošana lauksaimniecībā ir tāda teritorija, kuru valsts nodrošina ekonomisko, izglītības, zinātnisko un pētniecisko darbību īstenošanai.

Šādām zemēm pieder pirmā vieta:
- aramzeme, siena lauki, ganības, nogulas un stādījumi, ti, lauksaimniecības zeme;
- purlini, ceļi, meža jostas, mākslīgie mākslīgie stādījumi, kas nav paredzēti mežsaimniecībai;
- Ēkas un pagalmas, kas atrodas šādā lauksaimniecības zemē.

Šādas lauksaimniecībā izmantojamo zemju teritorijas atrodas Krievijas Federācijas valsts aizsardzībā un tās reglamentē spēkā esošie kodeksi, likumi, norādījumi, receptes.


Lauksaimniecības zemes nodošana

lauksaimniecības zemes atļauta izmantošana

Šādas zemes nodošana notiek privātpersonām un juridiskām personām, kurām ir ārvalstu pilsonība. Lauksaimniecības zeme ir tiesīga izmantot šādas kategorijas:

- lauku apvidos dzīvojošas personaspastāvīgi vai sezonas darbu veikšanai. Pirmkārt, lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiek nodrošinātas zemnieku izmantošanai dārzkopībā, dārzkopībā, lauksaimniecības darbos noteiktā teritorijā un citos pasākumos, kas noteikti Krievijas Federācijas tiesību aktos.

- Izglītības procesam lauku skolās, arodskolās un citās izglītības iestādēs, kuras reglamentē spēkā esošie tiesību akti.

- Krievijas Federācijas ciemu un pilsētu iedzīvotāji, kuriem ir tiesības veikt darbības uz lauksaimniecības zemi, lai pārvaldītu tirdzniecību saskaņā ar Krievijas Federācijas Zemes kodeksu.

- uzņēmumi un sabiedrības, tostarp reliģiskās un komerciālās, kā arī partnerattiecības, kas veic meitas pārvaldību lauksaimniecības teritorijās.

- Krievijas Federācijas pilsoņi, kuri tos izmanto saimniecību pārvaldībai, kā arī vasarnīcas saskaņā ar Krievijas Federācijas zemes kodeksa 81. pantu.

- ārvalstu fiziskās un juridiskās personaspilsonība, kā arī ārvalstīs, kurām ir tiesības uz savu zemi, rīkoties ar lauksaimniecības zemi pēc saviem ieskatiem, tas ir, iesaistīties dārzkopībā, dārzkopībā peļņas nolūkos kultūraugu veidā.

Zemes pārdošana

Lauksaimniecības zemes pārdošanu nepārprotami reglamentē spēkā esošie tiesību akti.

lauksaimniecības zemes pārdošana
Tomēr saskaņā ar likumu par zemes privatizāciju,lauksaimniecībā izmantojamā zeme var tikt nodota fiziskām un juridiskām personām, lai nodrošinātu taisnīgu pārvaldību un šo teritoriju labu nodomu.

Lauksaimniecības zemes pārdošana tiek regulētaKrievijas Federācijas spēkā esošie tiesību akti ar regulāriem likuma grozījumiem un izmaiņām, kas ir atkarīgas no šīs valdības. Tomēr var ņemt vērā arī citus svarīgus jautājumus. Lauksaimniecības zemes vērtība var būt līgumiska, un to regulē spēkā esošie tiesību akti, pamatojoties uz zemes nodokli, zemes gabala lielumu un būvējamās zemes platību.

Noma

Līzinga jautājumi, saskaņā ar zemiKrievijas Federācijas kodekss, kas saskaņots ar vietējām varas iestādēm, kam ir tiesības ņemt un izīrēt lauksaimniecības zemi. Lai to izdarītu, nomas līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku starp saimnieku un īrnieku, kurā visas klauzulas regulē Krievijas Federācijas likumi.

lauksaimniecības zemes noma
Lauksaimniecības zemes noma notiek saskaņā ar likumiem unnoteikumu prasības attiecībā uz šādu zemi. Tiesību aktos ir tāda lieta kā minimālais zemes gabals, ko indivīdiem var iznomāt. Tikai pašvaldības var atrisināt konkrētus jautājumus par zemes nodošanu nomas līgumā, tostarp par lauksaimniecības vērtību. Iznomātā zemes minimālo platību var noteikt tikai likumā, lai sadalītu zemi un aramzemi starp privātpersonām un juridiskām personām, lai veiktu labticīgu uzņēmējdarbību, lai sezonāli gūtu peļņu kā kultūraugu. Tādēļ nomas līgumā ir saskaņota akcijas lielums, tā vērtība atbilstoši tirgum un valsts nodeva un nodokļi.

Lauksaimniecības zemes pārcelšana uz individuālu mājokļu būvniecību

Zeme, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem,pašvaldības var nodot tās izmantošanai, nodošanai un glabāšanai dārzkopībā un dārzkopībā. Šāda lauksaimniecības zeme ir jāpārdod Krievijas Federācijas pilsonim, saskaņā ar likuma prasībām jābūt zemes gabala kadastrālajam skaitam un jābūt izmantotai lauksaimniecībā. Lauksaimniecības zemes pārcelšana uz individuālu mājokļu būvniecību saskaņā ar pašvaldību noteikumiempēc zemes sadalīšanas akcijās, zemei ​​lauksaimniecības nolūkos, dārzkopībai un ganībām, kā arī dārzkopībai. Privatizētajam zemes gabalam ir noteikts plāns un tas ir noteikts dokumentos.
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme nodota individuālai mājokļu celtniecībailai nodrošinātu iedzīvotājiem mājokli un atļauju uz tā veidot privātmājas, mājsaimniecības struktūras uz sava rēķina pēc saviem ieskatiem. Šādu objektīvu, likumīgi regulētu rīcību sauc par nodošanu individuālai mājokļu celtniecībai. No brīža, kad saņemts zemes kadastrālais numurs, Krievijas Federācijas pilsonim ir tiesības atsavināt īpašumu.

Lauksaimniecības zemes vērtība

Lauksaimniecībā izmantojamie zemes gabali pēdējā laikā ir palielinājušies. Tas ir atkarīgs no zemes atrašanās vietas un tās tirgus vērtības, kas tiek apsvērta daudzu iemeslu dēļ.

nodokļi par lauksaimniecības zemi
Tas var būt zemes kategorija, kā arī tās izmantošanas, privatizācijas vai nodošanas mērķis atsevišķai mājokļu celtniecībai. Lauksaimniecības zemes vērtība aptuveni viens Krievijāsimts tūkstoši rubļu uz simtu. Šī ir nosacītā cena, kas var atšķirties un tieši atkarīga no daudziem faktoriem, jo ​​īpaši no nodokļiem, izmaiņām Krievijas Federācijas tiesību aktos, zemes kodeksā. Nākotnē zemes izmaksas var pieaugt, tāpēc viss ir atkarīgs no tā atrašanās vietas, mērķa un iegūto lauksaimniecības zemju. Arī daudz kas ir atkarīgs no dabas apstākļiem, sakari, ēkām, kas atrodas okupētās zemes teritorijā. Tāpēc ir reāli iespējams aplēst, cik lielā mērā lauksaimniecības zemes izmaksas, pamatojoties uz iepriekš minētajiem iemesliem.

Kādi nodokļi jāmaksā par lauksaimniecības zemi

Attiecībā uz zemes nodokļiemtad saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem šādu procesu regulē Krievijas Federācijas Nodokļu kodekss, un tam ir savi grozījumi un papildinājumi. Pirmkārt, nodokļus lauksaimniecības zemei ​​reglamentē likumi, to grozījumi. Lauksaimniecības zemes nodoklis tieši atkarīgs no zemes kategorijas, tās atrašanās vietas, augsnes, piemērotības lauksaimniecībai, kā arī par dārzkopības un dārzkopības iespējām. Lauksaimniecības zeme, piemēram, melnā augsne, tiek vērtēta vairāk nekā sāls un dzirnavu zeme. Marshland ir viszemākā cena, tāpēc nodoklis ir jāmaksā zemāk nekā no dārzkopībā piemērotas zemes, piemēram, melno augsni. Visaugstākā cena ietver zemi, uz kuras atrodas saimniecības ēkas. Tādēļ nodoklis tiek iekasēts ar likmi 0,01-0,03% apmērā no vienas vai citas lauksaimniecības zemes vērtības. Krievijas Federācijas Zemes kodekss nosaka visus nosacījumus un prasības attiecībā uz zemes kategoriju, no kuras valsts tiek iekasēta.

Atļautās lietošanas veids kā likumīgi regulēts brīdis

Daži ir Krievijas Federācijas Zemes kodeksskādas kategorijas zemes gabali, jo pilsoņu darbība ir ierobežota. To sarakstu reglamentē piemērojamie tiesību akti, un tam ir izsmeļošs jēdziens, tāpēc neaizmirstiet to, lai nepārkāptu likumu. Tādējādi identificētās sugas, kuras paredzētas izmantošanai saimnieciskos nolūkos, ir lauksaimniecības zeme. Atļautā izmantošana ir zemes kategorija. Krievijas Federācijas pilsonim ir šādas celtniecības tiesības. Atļautai izmantošanai lauksaimniecībā izmantojamās zemes būvniecībā var būt kapitāls, un privātpersonām nav atļauts reģistrēt un reģistrēt šādus atļautos zemes izmantošanas veidus. Šādas zemes nedrīkst sajaukt ar citu kategoriju, kas likumdošanā rodas kā mērķa zeme.

Kas ir atļauts darīt ar zemi pieļaujamo būvniecību

Atļautās izmantošanas kategorijas zemēs saskaņā ar Zemes kodeksu un spēkā esošajiem tiesību aktiem:

cik daudz ir lauksaimniecības zeme

  • izmantot zemi par dāmu;
  • audzēt kultūraugus un to padarīt par peļņu kā ražu sezonas darba laikā;
  • izmantot zemi palīgdarbības pārvaldībai, jo īpaši ārpuspilsētas ēkām;
  • zemes izmantošana aramzemē un dārzkopība;
  • māju būvniecība, lauku mājas.

To nosaka pašreizējais.Krievijas Federācijas tiesību akti, normatīvie akti, dekrēti un atļaujas, kas paredzētas likumu un attiecīgu normatīvo aktu grozījumos par tiesībām pārvaldīt uzņēmējdarbību atļautās izmantošanas zemēs. Jūs varat pamest lauku māju vai lauku savrupmāju, ja ir minimālais apbūves gabala lielums. Tie ir četri pīšļi, kuru izmantošana ir atļauta.

Lauksaimniecības zemju celtniecība

Izaugsme uz lauksaimniecības zemēm ir ļoti svarīga iedzīvotājiem, Krievijas Federācijas pilsoņiem.

būvniecība uz lauksaimniecības zemes
Uz šāda zemes gabala ir atļauta vasarnīcu, māju, individuālu pasūtījumu māju būvniecība.

Ir daudz lētāk, ja tiek izmantotas atļautās izmantošanas zemes, kas ir diezgan izdevīga priekšrocība.

Saskaņā ar spēkā esošajiem Krievijas Federācijas tiesību aktiem atsevišķa privātmāja ir atļauta tikai dārzkopības vai lauku māju partnerības jomā.

Atbilstošā objekta izstrādes uzsākšanaIr nepieciešams iegūt speciālu atļauju - tas ir īpašs vietējo varas iestāžu iesniegtais dokuments, kas dod tiesības būvēt atsevišķu māju vai māju.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...